پیش ثبت نام پایه هفتم سال تحصیلی 1404-1403 آغاز شد.